اختیار معامله (Option) چیست؟

اختیار معامله یکی از انواع قراردادهای مشتقه است و به دو نوع اختیار خرید (Call Option) و اختیار فروش (Put Option) تقسیم می‌شود.
به طور کلی یک اختیار خرید، این حق را به دارنده آن می‌دهد که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، بخرد. یک اختیار فروش نیز این حق را به دارنده آن می‌دهد که دارایی موضوع قرارداد را با قیمت معین و در تاریخ مشخص یا قبل از آن، بفروشد.
همان‌طور که از تعاریف مشخص است، خریدار اختیار معامله هیچ اجباری برای خرید یا فروش دارایی در تاریخ سررسید ندارد. اما در طرف مقابل، فروشنده اختیار‌ معامله‌ ملزم است از تصمیم خریدار پیروی کند.

مزایای قرارداد اختیار معامله

اهرم مالی
مزیت زمانی برای تصمیم‌گیری
درآمد

انواع موقعیت‌ها در اختیار معامله

 • موقعیت خرید اختیار خرید (Long Call Option)
 • موقعیت فروش اختیار خرید (Short Call Option)
 • موقعیت خرید اختیار فروش (Long Put Option) 
 • موقعیت فروش اختیار فروش (Short Put Option)

انواع معاملات اختیار

با توجه به نوع حقوق اختیار
 • اختیار خرید
 • اختیار فروش
با توجه به دارایی پایه
 • اختیار معامله اوراق قرضه
 • اختیار معامله آتی
 • اختیار معامله شاخص
 • اختیار معامله کالا
 • اختیار معامله ارز
با توجه به بازارهای معاملاتی
 • اختیار قابل معامله در بورس: یک نوع از اوراق مشتقه قابل معامله در بورس هستند اختیارهای قابل معامله در بورس دارای قراردادهای استاندارد شده هستند و چون قراردادها استاندارد هستند مدل‌های قیمت گذاری در دسترس هستند.
 • اختیارهای قابل معامله در بورس شامل:
 • اختیار معامله سهام
 • اختیار معامله اوراق قرضه
 • اختیار معامله نرخ بهره
 • اختیار معامله شاخص بازار سهام
 • اختیار معامله قرارداد های آتی